NE NEDİR? NE DEĞİLDİR?

KURUMSALLAŞMA VE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı değişik sektörlerde faaliyet gösteren işletme ve kuruluşların, iş stratejisi, organizasyon yapısı, iş yapma yöntemleri ve iş tanımları konularında mevcut durumu incelemeyi, sorunları araştırmayı, analiz etmeyi, elde edilen verilerle işletmeye özgü çözüm önerileri geliştirmeyi ve bu önerilerin uygulanması sürecinde işletmeye danışmanlık desteği vererek işletmeye değer kazandırmaktır.

Yönetim ile ilgili alanların tümünü içine alan ve kurumun tamamını kapsayan yönetim danışmanlığı ile organizasyon yapısı, kurum misyonu ve vizyonu, uzun vadeli amaçlar, faaliyette bulunulan faaliyet alanı ile ilgili fırsatlar ve tehditler, kurumun sahip olduğu avantajlar ve dezavantajlar, strateji çalışmaları, iş kalifikasyonları, bölüm hedefleri, bölüm hedefleri ile kurum hedefleri uyumu, iş akışları ve süreçleri, bilgi akış sistemleri, birimlerin verimli çalışması gibi konular üzerinde durulur.


Yönetim Danışmanlığına ilişkin konular;

 • Yeniden Yapılanma, Kurumsallaşma ve Kurum Kültürü Oluşturma,
 • Stratejik Planlama, Stratejik ve Hedeflerle Yönetim, Kriz Yönetimi,
 • İnsan Kaynakları, Performans Değerlendirme Sistemi, Ücret Yönetim Sistemi,
 • Muhasebe Sistemi, Bütçe ve Nakit Akış Sistemi, Maliyet Muhasebesi, Finans,
 • Endüstriyel Psikoloji, kişisel gelişim, kariyer planlama,
 • Satın Alma, Üretimde Verimlilik, İsraf Yönetimi,
 • Pazarlama ve Satış, Müşteri İlişkileri, Yönetimi, Dış Ticaret,
 • 5S Yönetim Sistemi, Güvenlik Yönetimi, SWOT(GZFT)Analizi, Ar-Ge çalışmalarıdır.

Yönetim Danışmanlığı Eğitimleri;

 • Aile Şirketinin Karakteristik Özellikleri
 • Aile Şirketlerinin Avantaj ve Dezavantajları
 • Aile Şirketlerinde Yönetim Modelleri
 • Aile Şirketleri ve Yapısal Sorunlar
 • Kurumsallaşmanın Kilometre Taşları
 • Yetki, Sorumluluk ve Delegasyon Yöntemi
 • Liderlik, Yöneticilik Becerisi Geliştirme Teknikleri
 • Kurumsal ve Bireysel İmaj Geliştirme
 • Etkili Sunuş ve Konuşma Becerisi Geliştirme
 • Problem Çözme ve Karar Alma Teknikleri
 • Kriz Yönetimi
 • Çatışma ve Öfke Yönetimi
 • İşletmelerde Öneri Sistemi Oluşturma ve Uygulamaları
 • Müşteri Odaklı İlişkiler Yönetimi
 • Pazarlama Faaliyetlerinin Planlanması
 • Müşteri Merkezli Yönetim Modeli Oluşturmak
 • Kalbe Endeksli Yönetim Modelidir.

Yönetim Danışmanlığı İçeriği:

Planlama Süreci

 • Şirket Stratejik Planı Yapma
 • İşletme Stratejik Planı Yapma
 • Etkin Yönetim Kurulu Oluşturma
 • Etkin İcra Kurulu Oluşturma

Organize Etme Süreci

 • Organizasyon Yapısının Revize Edilmesi ve Organizasyon Şeması
 • İş Analizi ve İş Değerleme
 • İş Tanımları Oluşturma

Yürütme Süreci

 • Kariyer Planlama
 • 360 derece ve Takım Temelli Performans Değerleme
 • Ücret ve Prim Sistemi
 • Terfi ve Atama Sistemi
 • Gelir / Gider Analizi
 • İşe Alma / İşten Çıkış
 • Bilgi Akış Sistemi
 • İş Akış Sistemi
 • Stok Akış
 • Nakit Akış
 • Başabaş Analizi
 • Firma / Ürün Hayat Eğrisi
 • Kar Merkezi Oluşturma
 • Kar Payı Dağıtımı
 • Pazar Geliştirme / Pazar Çeşitleme
 • Ürün Geliştirme / Ürün Çeşitleme
 • Veri Bankası

Koordinasyon Süreci

 • Kurum ve Departman Amaçlarının Birleştirilmesi
 • Toplantı Yönetimi

Denetim Süreci

 • Raporlama Sistemi
 • Kritik Kontrol Noktaları Analizi
 • Bütçe Kontrol
 • Envanter / Bilanço
 • Maliyet Kontrol

Kurumsallaşma Danışmanlığı

Finansal yapının devamlılığını sağlamayı garanti eden en önemli etken yönetim yapısıdır. Kurumsallaşma; çalışan memnuniyetini, verimliliği, yüksek şirket performansını, şirket içi iletişimin artmasını ve şeffaf yönetim yapısının oluşmasını sağlar. Kurumsallaşma seviyesi yüksek şirketler rakiplerine oranla çok daha güçlü olarak pazarda yerlerini alırlar.

Kurumsallaşmanın en büyük hedefi kişilere bağlı olmayan, sistem dâhilinde çalışan ve verimliliği artıran yapıların oluşturulmasıdır. Büyüme ve faaliyet kapsamının genişlemesi ile birlikte şirketin ilk kurulduğu yıllarda sahip olduğu yapı yetersiz gelmeye başlar. Şirketin kontrolü ve denetimi zorlaşır, sorunlar artar. Daha önce kontrolü mümkün olan yapı artık kontrol dışına taşar ve şirket içi kaçaklar oluşur. Büyüme her şirket sahibinin hedeflediği bir sonuç iken kurumsallaşma ile desteklenmemesi halinde büyüme de durur.

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki; kurumsallaşmayan özel sektör kuruluşları çok kısa süre içinde ortadan kalkmakta, köklü ailelerin kurduğu aile şirketlerin çok azı ikinci kuşağın yönetimine geçebilmektedir.
Kurumlar da diğer canlılar gibi, doğarlar, gelişirler, büyürler ve ölürler. Ancak; bu sıranın gerçekleşmesi kurumsallaşmış, çağdaş yönetim ilkelerinin işe koşulduğu, sistemli bir yapı oluşturmuş kurumlar için ölüm hariç geçerlidir. Kurumsallaşamamış olanlar ise ölmeye mahkûmdurlar.
Türkiye’de ve dünyadaki son gelişmeler şirketlerde kurumsallaşmayı zorunlu hale getirmektedir. Kurumsallaşamayan şirketler finansal kaynaklara ulaşmada zorluk çekerken, kurumsallaşmış şirketler finansal kaynaklara zorluk çekmeden ve düşük maliyetli olarak erişme şansına sahip olacaklardır. İç ve dış pazarlarda kredi almak, yabancı ortak almak isteyen şirketlerin ise AB kriterlerinde önemli yer tutan kurumsallaşma adımlarında üst seviyelere çıkmış olmaları beklenecektir.

KURUMSALLAŞMA HİZMET KAPSAMI

 •  Organizasyon Yapılarının Yenilenmesi
 • İnsan Kaynaklarına Yönelik Uygulamalar
  • Çalışan Memnuniyeti Ölçümleri
  • Kariyer Planlaması
  • Eğitim Politikası
  • Ücretlendirme Politikası
  • Etik Kuralların Oluşturulması
  • Disiplin Yönetmeliği ve Ödül Yönetmeliği
  • Performans Ölçüm Sisteminin Kurulması
  • Prim Sistemi
  • İşe Alıma Yönelik Uygulamalar
  • Oryantasyon Sistemi
 • Şirket İçi İletişimin ve Şeffaflığın Artırılması
  • Şirket “Bilgilendirme Politikası”
  • Şirket İçi Toplantı Sistemi
  • Şirket İçi Raporlama Sistemi
 • Yönetim Kuruluna yönelik
  • Yönetim Kurulu’nun Analizi
  • Yönetim Kurulunun Etkinliğinin Artırılması
  • Yönetim Kurulunun İşleyişine Yönelik Düzenlemeler
 • Kamuyu Aydınlatmaya ve Mevzuata Yönelik
  • Şirketin Kamuyu Aydınlatma Süreçleri ve Uygulamaları
  • Web Sitesinin Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Çerçevesinde Yenilenmesi
  • Şirket Faaliyet Raporunun İlkeler ve Yeni Türk Ticaret Kanunu Doğrultusunda İçeriğinin Belirlenmesi ve Oluşturulması
 • Risk Yönetimi Çerçevesinde
  • İç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin Analizi
  • İç Denetim Biriminin Kurulması
  • İç Kontrol Sisteminin ve İç Denetimin Etkinliğinin Sağlanması
  • Şirketlerin Risk Analizinin Yapılması
  • Yönetim Kurulu’nda İç Denetime İlişkin Çalışmaların Etkinleştirilmesi